top of page

Polityka Prywatności

Poniższa Polityka Prywatności określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do
danych na Urządzeniach Użytkowników
korzystających z Serwisu do celów
świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora oraz zasady gromadzenia i
przetwarzania danych osobowych
Użytkowników, które zostały podane przez nich
osobiście i dobrowolnie za pośrednictwem narzędzi dostępnych w Serwisie.
Poniższa Polityka Prywatności jest integralną częścią Regulaminu Serwisu, który określa
zasady, prawa i obowiązki Użytkowników korzystających z Serwisu.

§1 Definicje

* Serwis - serwis internetowy "White Rabbit Tattoo" działający pod adresem
    https://www.whiterabbittattoo.pl/
* Serwis zewnętrzny - serwisy internetowe partnerów, usługodawców lub
   usługobiorców współpracujących z Administratorem
* Administrator Serwisu / Danych - Administratorem Serwisu oraz
   Administratorem Danych (dalej Administrator) jest firma "Karolina Wilczewska",
   prowadząca działalność pod adresem: ul. Słowackiego 40/2, Gdynia, o nadanym
   numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 9581528433, świadcząca usługi drogą
   elektroniczną za pośrednictwem Serwisu
* Użytkownik - osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą
   elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.
* Urządzenie - elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za
   pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu
* Cookies (ciasteczka) - dane tekstowe gromadzone w formie plików
   zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika
* RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
   27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
   przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
   danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
   danych)
* Dane osobowe - oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do
   zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do
   zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub
   pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak
   imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator
   internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną,
   fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną
   tożsamość osoby fizycznej
* Przetwarzanie - oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych
   osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub
   niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie,
   porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie,
   przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie
   lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie,
   usuwanie lub niszczenie;
* Ograniczenie przetwarzania - oznacza oznaczenie przechowywanych danych
   osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania
* Profilowanie - oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania
   danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny

   niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub
   prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji
   ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności,
   zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się
* Zgoda - zgoda osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne,
   świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w
   formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na
   przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych
* Naruszenie ochrony danych osobowych - oznacza naruszenie bezpieczeństwa
   prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia,
   zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do
   danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób
   przetwarzanych
* Pseudonimizacja - oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by
   nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez
   użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są
   przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi
   uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do
   zidentyfikowania osobie fizycznej
* Anonimizacja - Anonimizacja danych to nieodwracalny proces operacji na
   danych, który niszczy / nadpisuje "dane osobowe" uniemożliwiając identyfikację,
   lub powiązanie danego rekordu z konkretnym użytkownikiem lub osobą fizyczną.

§2 Inspektor Ochrony Danych
 

Na podstawie Art. 37 RODO, Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych.
W sprawach dotyczących przetwarzania danych, w tym danych osobowych, należy
kontaktować się bezpośrednio z Administratorem.

§3 Rodzaje Plików Cookies

* Cookies wewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia
   Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu
* Cookies zewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia
   Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych. Skrypty
   Serwisów zewnętrznych, które mogą umieszczać pliki Cookies na Urządzeniach
   Użytkownika zostały świadomie umieszczone w Serwisie poprzez skrypty i usługi
   udostępnione i zainstalowane w Serwisie
* Cookies sesyjne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika
   przez Serwis podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są
   usuwane z Urządzenia Użytkownika.
* Cookies trwałe - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika
   przez Serwis do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane
   automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia
   Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji
   Urządzenia.

§4 Bezpieczeństwo składowania danych

* Mechanizmy składowania i odczytu plików Cookie - Mechanizmy
   składowania, odczytu i wymiany danych pomiędzy Plikami Cookies zapisywanymi
   na Urządzeniu Użytkownika a Serwisem są realizowane poprzez wbudowane
   mechanizmy przeglądarek internetowych i nie pozwalają na pobieranie innych
   danych z Urządzenia Użytkownika lub danych innych witryn internetowych, które
   odwiedzał Użytkownik, w tym danych osobowych ani informacji poufnych.
   Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych
   robaków jest także praktycznie niemożliwe.
* Cookie wewnętrzne - zastosowane przez Administratora pliki Cookie są
   bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników i nie zawierają skryptów, treści lub
   informacji mogących zagrażać bezpieczeństwu danych osobowych lub
   bezpieczeństwu Urządzenia z którego korzysta Użytkownik.
* Cookie zewnętrzne - Administrator dokonuje wszelkich możliwych działań w celu
   weryfikacji i doboru partnerów serwisu w kontekście bezpieczeństwa
   Użytkowników. Administrator do współpracy dobiera znanych, dużych partnerów o
   globalnym zaufaniu społecznym. Nie posiada on jednak pełnej kontroli nad
   zawartością plików Cookie pochodzących od zewnętrznych partnerów. Za
   bezpieczeństwo plików Cookie, ich zawartość oraz zgodne z licencją wykorzystanie
   przez zainstalowane w serwisie Skrypty, pochodzących z Serwisów zewnętrznych,
   Administrator nie ponosi odpowiedzialności na tyle na ile pozwala na to prawo.
   Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Prywatności.
* Kontrola plików Cookie
   o Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia
   dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych
   plików Cookies przez każdą witrynę internetową
   o Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych
   przeglądarkach komputerowych dostępne są na stronie: jak wyłączyć
   cookie
lub u jednego ze wskazanych dostawców:
* Zarządzanie plikami cookies w przeglądarce Chrome
* Zarządzanie plikami cookies w przeglądarce Opera
* Zarządzanie plikami cookies w przeglądarce FireFox
* Zarządzanie plikami cookies w przeglądarce Edge
* Zarządzanie plikami cookies w przeglądarce Safari
* Zarządzanie plikami cookies w przeglądarce Internet Explorer 11
   o Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej
   pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika, za
   pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu.

* Zagrożenia po stronie Użytkownika - Administrator stosuje wszelkie możliwe
   środki techniczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych umieszczanych w
   plikach Cookie. Należy jednak zwrócić uwagę, że zapewnienie bezpieczeństwa tych
   danych zależy od obu stron w tym działalności Użytkownika. Administrator nie
   bierze odpowiedzialności za przechwycenie tych danych, podszycie się pod sesję
   Użytkownika lub ich usunięcie, na skutek świadomej lub nieświadomej działalność
   Użytkownika, wirusów, koni trojańskich i innego oprogramowania szpiegującego,
   którymi może jest lub było zainfekowane Urządzenie Użytkownika. Użytkownicy w
   celu zabezpieczenia się przed tymi zagrożeniami powinni dbać o
   swoje  Cyberbezpieczeństwo  podczas korzystania z sieci internet..
* Przechowywanie danych osobowych - Administrator zapewnia, że dokonuje
   wszelkich starań, by przetwarzane dane osobowe wprowadzone dobrowolnie przez
   Użytkowników były bezpieczne, dostęp do nich był ograniczony i realizowany
   zgodnie z ich przeznaczeniem i celami przetwarzania. Administrator zapewnia
   także, że dokonuje wszelkich starań w celu zabezpieczenia posiadanych danych
   przed ich utratą, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń fizycznych jak i
   organizacyjnych.

§5 Cele do których wykorzystywane są pliki Cookie

* Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu
* Personalizacja Serwisu dla Użytkowników
* Prowadzenie statystyk (użytkowników, ilości odwiedzin, rodzajów urządzeń, łącze
   itp.)

§6 Cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe dobrowolnie podane przez Użytkowników są przetwarzane w jednym z
następujących celów:
* Realizacji usług elektronicznych:
* Komunikacji Administratora z Użytkownikami w sprawach związanych z Serwisem
   oraz ochrony danych
* Zapewnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora
   Dane o Użytkownikach gromadzone anonimowo i automatycznie są przetwarzane w
   jednym z następujących celów:
* Prowadzenie statystyk
* Zapewnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora

§7 Pliki Cookies Serwisów zewnętrznych

Administrator w Serwisie wykorzystuje skrypty javascript i komponenty webowe
partnerów, którzy mogą umieszczać własne pliki cookies na Urządzeniu Użytkownika.
Pamiętaj, że w ustawieniach swojej przeglądarki możesz sam decydować o dozwolonych
plikach cookies jakie mogą być używane przez poszczególne witryny internetowe. Poniżej
znajduje się lista partnerów lub ich usług zaimplementowanych w Serwisie, mogących
umieszczać pliki cookies:
* Prowadzenie statystyk:
o Google Analytics

Usługi świadczone przez podmioty trzecie są poza kontrolą Administratora. Podmioty te
mogą w każdej chwili zmienić swoje warunki świadczenia usług, polityki prywatności, cel
przetwarzania danych oraz sposów wykorzystywania plików cookie.

§8 Rodzaje gromadzonych danych

Serwis gromadzi dane o Użytkownikach. Cześć danych jest gromadzona automatycznie i
anonimowo, a część danych to dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkowników w
trakcie zapisywania się do poszczególnych usług oferowanych przez Serwis.

Anonimowe dane gromadzone automatycznie:

* Adres IP
* Typ przeglądarki
* Rozdzielczość ekranu
* Przybliżona lokalizacja
* Otwierane podstrony serwisu
* Czas spędzony na odpowiedniej podstronie serwisu
* Rodzaj systemu operacyjnego
* Adres poprzedniej podstrony
* Adres strony odsyłającej
* Język przeglądarki
* Prędkość łącza internetowego
* Dostawca usług internetowych


Dane gromadzone podczas rejestracji:
* Adres e-mail


Dane gromadzone podczas zapisu do usługi Newsletter
* Adres e-mail


Część danych (bez danych identyfikujących) może być przechowywana w plikach cookies.
Cześć danych (bez danych identyfikujących) może być przekazywana do dostawcy usług
statystycznych.

§9 Dostęp do danych osobowych przez
podmioty trzecie

Co do zasady jedynym odbiorcą danych osobowych podawanych przez Użytkowników jest
Administrator. Dane gromadzone w ramach świadczonych usług nie są przekazywane ani
odsprzedawane podmiotom trzecim.


Dostęp do danych (najczęściej na podstawie Umowy powierzenia przetwarzania danych)
mogą posiadać podmioty, odpowiedzialne za utrzymania infrastruktury i usług
niezbędnych do prowadzenia serwisu tj.:


* Firmy hostingowe, świadczące usługi hostingu lub usług pokrewnych dla
Administratora


Powierzenie przetwarzania danych osobowych - Usługi Hostingu, VPS lub
Serwerów Dedykowanych


Administrator w celu prowadzenia serwisu korzysta z usług zewnętrznego dostawcy
hostingu, VPS lub Serwerów Dedykowanych - WIX.COM POLAND sp. z o.o.

bottom of page